I. Osiedle i teren działania
§ 1

1. Nazwa osiedla brzmi Osiedle Słoneczne .
2. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy Łęczna.
3. Osiedle Słoneczne zajmuje obszar położony w granicach określonych w załączniku graficznym do Statutu i obejmuje mieszkańców zamieszkałych na tym terenie.

§ 2

Osiedle tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwę i granice Rada Miejska – po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy, w trybie określonym w Statucie Gminy.

§ 3

Osiedle działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami),
2) uchwały Rady Miejskiej w Łęcznej Nr XLV/362/2001 z dnia 26 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łęczna (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 26 poz. 690 z późniejszymi zmianami) .
3) niniejszego Statutu.

II. Organy Osiedla i zakres ich działania
§ 4

1. Organami Osiedla są:
1) Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla – organ uchwałodawczy,
2) Zarząd Osiedla – organ wykonawczy.
2. Kadencja organu wykonawczego trwa 4 lata od dnia wyborów.

§ 5

1. Zarząd Osiedla jest wybierany przez Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla w trybie określonym w § 13 niniejszego Statutu.
2. Na czele Zarządu stoi Przewodniczący.
3. Zarząd Osiedla jest odpowiedzialny przed Ogólnym Zebraniem Mieszkańców Osiedla i może być przez to Zebranie odwołany przed upływem kadencji w trybie określonym w § 18 niniejszego Statutu.
4. Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla i Zarząd Osiedla podejmują rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że inny tryb przewiduje przepis szczególny.
6. Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§ 6

1. Obrady Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla są jawne.
2. O wyłączeniu jawności decyduje Przewodniczący obrad stosownie do obowiązującego w tym zakresie prawa.

§ 7

Do zadań Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla należy w szczególności:
1) wybór i odwołanie Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu,
2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności Osiedla,
3) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych,
4) wypowiadanie się w sprawach działalności gminnych jednostek organizacyjnych,
5) opiniowanie kolejności budowy obiektów użyteczności publicznej i zgłaszanie potrzeb w tym zakresie do Rady Miejskiej,
6) podejmowanie uchwał w sprawach przekazanych jej do rozstrzygnięcia przez Radę Miejską,
7) występowanie do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach dotyczących społeczności Osiedla,
8) kierowanie zastrzeżeń do Rady Miejskiej w sprawach dotyczących Osiedla rozstrzyganych przez Burmistrza,
9) wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących Osiedla podejmowanych przez Radę Miejską lub  Burmistrza, a w szczególności:
a/ zmiany granic i nazwy Osiedla oraz nazw ulic,
b/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany,
c/ aktów prawa miejscowego dotyczących Osiedla,
10) uchwalanie najpóźniej do 20 września każdego roku wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radę Miejską i uwzględnienia w budżecie Gminy na rok następny,
11) podejmowanie uchwał w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym Osiedlu w zarząd, w tym również środkami pieniężnymi przyznanymi z budżetu Gminy,
12) dokonywanie rocznej oceny działalności Zarządu Osiedla.

§ 8

1. Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla zwoływane jest w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla zwołuje Zarząd Osiedla.
3. Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla może być zwołane przez Burmistrza Miasta, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 20 mieszkańców Osiedla.
4. Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla powinno być zwołane najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.

§ 9

Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej 20 osób uprawnionych do głosowania.

§ 10

1. Zarząd Osiedla liczy 3 osoby, w tym Przewodniczący Zarządu, który kieruje jego pracami.
2. Zarząd Osiedla pełni swoje funkcje nieodpłatnie.
3. Rada Miejska może ustanowić odrębną uchwałą zasady, na których Przewodniczącym Zarządu i jego członkom przysługuje dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej.

§ 11

Do zadań Zarządu Osiedla należy:
1) przygotowanie i zwoływanie Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla,
2) przygotowanie na Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla projektów, rozstrzygnięć i opinii w sprawach należących do kompetencji Osiedla,
3) wykonywanie uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla,
4) gospodarowanie mieniem przekazanym w zarząd,
5) organizowanie spotkań z radnymi, komisjami Rady Miejskiej,
6) zwoływanie sprawozdawczego Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla w ciągu miesiąca od zakończenia roku budżetowego,
7) informowanie mieszkańców Osiedla, w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i Osiedla.

§ 12

1. Do zadań Przewodniczącego Zarządu Osiedla należy:
1) reprezentowanie na zewnątrz Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla i Zarządu,
2) przewodniczenie Ogólnym Zebraniom Mieszkańców Osiedla,
3) zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń oraz kierowanie pracami Zarządu Osiedla,
4) opiniowanie wniosków mieszkańców Osiedla w sprawach, w których wymagana jest opinia jednostek pomocniczych,
5) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej na warunkach określonych w Statucie Gminy.
2. Przewodniczący Zarządu Osiedla korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

III. Zasady wyborcze
§ 13

1. Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla, na którym ma być dokonany wybór członków Zarządu Osiedla, zwołuje i prowadzi do czasu wyboru Zarządu Osiedla Przewodniczący Zarządu poprzedniej kadencji.
2. Zebranie wyborcze powinno odbyć się w terminie miesięcznym od zakończenia kadencji.
3. W przypadku nie zwołania Zebrania w terminie określonym w ust.2 Zebranie zwołuje Burmistrz Miasta a prowadzi osoba przez niego upoważniona.

§ 14

1. Dla dokonania wyboru Zarządu Osiedla niezbędny jest udział w Zebraniu co najmniej 20 uprawnionych do głosowania mieszkańców Osiedla.
2. W przypadku braku obecności, o której mowa w ust.1 wyboru dokonuje się w drugim terminie przy obecności co najmniej 15 osób uprawnionych do głosowania.
3. O terminie i miejscu Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla powiadamia Przewodniczący Zarządu Osiedla najpóźniej na 10 dni przed terminem Zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty tj. przez rozplakatowanie ogłoszeń w miejscach publicznych.
4. Zarząd Osiedla wybierany jest przez Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
5. Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla w pierwszej kolejności wybiera Przewodniczącego Zarządu.
6. Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla wybiera pozostałych członków Zarządu Osiedla na wniosek Przewodniczącego Zarządu.

§ 15

1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania w liczbie co najmniej 3 osób.
2. Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca do Zarządu Osiedla.
3. Do zadań komisji wyborczej należy:
a) rejestracja zgłoszeń kandydatów,
b) przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego głosowania,
c) sporządzenie protokołu z wyborów, który podpisują wszyscy członkowie komisji oraz Przewodniczący Zebrania.
4. Protokół wraz z kartami do głosowania powinien być niezwłocznie przekazany do Burmistrza Miasta.

§ 16

Członkiem Zarządu Osiedla może być każdy mieszkaniec Osiedla posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 17

1. Przewodniczącym Zarządu Osiedla zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów.
2. Jeżeli kilku kandydatów uzyska równą liczbę głosów, wybory należy powtórzyć przy zachowaniu zasad określonych w ust.1, przy czym w wyborach kandydują tylko te osoby, które uzyskały tę samą liczbę głosów.

§ 18

1. Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla może odwołać Zarząd Osiedla przed upływem kadencji w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 20 osób uprawnionych do głosowania.
2. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu jest równoznaczne z odwołaniem całego Zarządu.
3. W przypadku zwolnienia funkcji członka Zarządu Osiedla, Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla stwierdza wakat i przeprowadza wybory uzupełniające w trybie § 14.

IV. Gospodarka finansowa Osiedla.
§ 19

Środki finansowe Osiedla stanowią:
1) fundusze wydzielane w budżecie gminy,
2) przychody własne, w tym z mienia komunalnego,
3) nadwyżka przychodów nad rozchodami z lat poprzednich,
4) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Osiedla,
5) dobrowolne wpłaty i darowizny.

§ 20

Osiedle prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy według zasad określonych w załączniku  Nr 5 do Statutu Gminy Łęczna.

§ 21

1. Gospodarkę finansową Osiedla prowadzi Zarząd Osiedla.
2. Zarząd Osiedla raz w roku składa sprawozdanie Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców Osiedla z wykonania wydatków finansowych.
3. W celu kontroli gospodarki finansowej Osiedla, Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla może powołać komisję rewizyjną.
4. Nadzór nad gospodarką finansową Osiedla sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.

V. Postanowienia końcowe
§ 22

Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawuje Rada Miejska.

§ 23

Zmiana Statutu może nastąpić w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia.

Granice osiedla