Zaproszenie na spotkanie w sprawie rewitalizacji

Zapraszamy mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji samorządowych i państwowych oraz przedsiębiorców na spotkanie w sprawie opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-2026”.

Spotkanie jest organizowane w ramach realizacji projektu „Opracowanie Planu Rewitalizacji Miasta Łęczna na lata 2016-2026” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Spotkanie odbędzie się 3 marca 2017 r. (piątek) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Rady Miejskiej przy Placu Kościuszki 22 w Łęcznej.

Spotkanie poprowadzą eksperci ds. rewitalizacji z firmy EuroCompass z Lublina.

Szczegółowy plan spotkania poniżej.

Plan spotkania (do pobrania)

Wyznacz obszary zdegradowane i obszary rewitalizowane – konsultacje społeczne

Zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów przeznaczonych do rewitalizacji na potrzeby opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-2026”.

Konsultacjom zostaje poddany projekt raportu wyznaczającego obszary zdegradowane i obszary przeznaczone do rewitalizacji na potrzeby opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-2026”.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 7 listopada do 21 listopada 2016 roku na terenie Gminy Łęczna. 

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  www.leczna.pl umieszczono projekt raportu do pobrania.

Opinię na temat raportu można wyrazić w następujący sposób:

  • poprzez udział w sondzie komputerowej,
  • drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line lub przesłanie go na adres e-mail: info@um.leczna.pl,
  • przesłanie wypełnionego formularza drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Łęcznej Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna,
  • przyniesienie wypełnionego formularza osobiście do siedziby Urzędu Miejskiego w Łęcznej przy Placu Kościuszki 5, pokój nr 17.

W dniu 15.11.2016 r. (wtorek) o godz. 1630 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy Placu Kościuszki 22 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, na którym zostanie zaprezentowany projekt raportu.

Konsultacje społeczne są prowadzone w ramach projektu pn. „Opracowanie Planu Rewitalizacji Miasta Łęczna na lata 2016-2026” realizowanego na podstawie umowy nr 21/PR.POPT/2015 z dnia 20.07.2016 r. zawartej pomiędzy Gminą Łęczna, a Województwem Lubelskim.

Projekt jest realizowany ze środków własnych Gminy Łęczna, ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz środków pochodzących z budżetu państwa.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji i delimitacji obszaru rewitalizacji można uzyskać pod numerem telefonu (81) 53 58 660.

logofeue

 

Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i rewitalizowanych – konsultacje społeczne

Informujemy, że na podstawie umowy nr 21/PR.POPT/2015 z dnia 20.07.2016 r. zawartej z Województwem Lubelskim Gmina Łęczna realizuje projekt pn. „Opracowanie Planu Rewitalizacji Miasta Łęczna na lata 2016-2026”.

Projekt jest realizowany ze środków własnych Gminy Łęczna, ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz środków pochodzących z budżetu państwa.

Na podstawie wybranych wskaźników społeczno-gospodarczych (poziom bezrobocia, poziom przestępczości, wiek i struktura ludności, aktywność społeczna i gospodarcza) i technicznych (wiek budynków, dostępność infrastruktury) wyliczonych oddzielnie dla każdego sołectwa i osiedla na terenie Gminy Łęczna, wyznaczane są obszary zdegradowane, na których kumulują się niekorzystne zjawiska społeczne i gospodarcze. Analiza zgromadzonych danych dotyczących całego obszaru gminy prowadzi do wyznaczenia obszarów przeznaczonych do rewitalizacji, na których prowadzone są w dalszej perspektywie działania rewitalizacyjne. Jest to pierwszy etap w procesie powstawania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

W związku z powyższym Burmistrz Łęcznej Zarządzeniem nr 139/2016 z dnia 6 października 2016 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Łęczna dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów przeznaczonych do rewitalizacji na potrzeby opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-2026”.

Konsultacjom zostanie poddany projekt raportu wyznaczającego obszary zdegradowane i obszary przeznaczone do rewitalizacji na potrzeby opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-2026”.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 7 listopada do 21 listopada 2016 roku i swoim zasięgiem obejmą teren Gminy Łęczna.
Przewiduje się następujące formy przeprowadzania konsultacji:
1) spotkania z: mieszkańcami, organami jednostek pomocniczych Gminy Łęczna, instytucjami lokalnymi, organizacjami społecznymi i podmiotami gospodarczymi oraz sporządzenie protokołu z wnioskami, opiniami, uwagami i propozycjami,
2) wnioski mieszkańców, organów jednostek pomocniczych Gminy Łęczna, instytucji lokalnych, organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych przekazane do Urzędu Miejskiego w Łęcznej,
3) sonda internetowa na stronie Urzędu Miejskiego w Łęcznej,
4) propozycje i wnioski przekazane do Urzędu Miejskiego w Łęcznej.

W przewidzianym terminie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego zostanie umieszczony projekt raportu wyznaczającego obszary zdegradowane i rewitalizacji oraz sonda internetowa, a także formularz do zgłaszania uwag do projektu raportu. O terminie i miejscu spotkania z mieszkańcami poinformujemy w terminie późniejszym.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji i delimitacji obszaru rewitalizacji można uzyskać u pracownika Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu 81 53 58 660.

Poniżej pełna treść Zarządzenia nr 139/2016 Burmistrza Łęcznej z dnia 6 października 2016 roku.

załącznik: zarzadzenie_konsultacje_delimitacja

Zebranie wyborcze

MIESZKAŃCY OSIEDLA
„SŁONECZNE” w ŁĘCZNEJ

Burmistrz Łęcznej, na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Osiedla „Słoneczne”, zwołuje na dzień

7 września 2015r. – godz. 18.00

ZEBRANIE WYBORCZE
MIESZKAŃCÓW OSIEDLA
„SŁONECZNE”

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęcznej
ul. Plac Kościuszki 22
na którym zostanie wybrany Zarząd Osiedla
na kadencję 2015-2019

(Drugi termin zebrania, w przypadku braku quorum, w tym samym dniu o godzinie 18.15)

Łęczna wdraża budżet partycypacyjny

W przyszłorocznym budżecie Łęcznej znajdą się inwestycje będące realizacją pomysłów mieszkańców. Miasto wdraża budżet partycypacyjny wzmacniający rolę rad osiedli.

Łęczyński budżet partycypacyjny na rok 2016 jest projektem pilotażowym. Propozycje do budżetu składają mieszkańcy Łęcznej, przez co stają się zaangażowani i współodpowiedzialni za rozwój swojego osiedla. Budżet partycypacyjny buduje zaufanie społeczne mieszkańców do władz samorządowych oraz mieszkańców do mieszkańców.

W ramach budżetu partycypacyjnego mogą być proponowane projekty wynikające z zadań własnych, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są możliwe do pełnego zrealizowania w danym roku budżetowym i realizowane są na nieruchomościach będących własnością gminy Łęczna.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 15 lipca do Biura Rady Miejskiej (pl. Kościuszki 22) lub drogą elektroniczną w formie skanu poprawnie wypełnionego formularza na adres: budzet-obywatelski@um.leczna.pl

Po weryfikacji wniosków pod kątem formalnym tj. sprawdzeniu zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodności z prawem, możliwości realizacji, terminowości, kosztów generowanych w kolejnych latach oraz gospodarności trafiają one do rad osiedli, które dokonują wyboru projektów do realizacji w 2016 roku.

Dajemy mieszkańcom realną szansę na kształtowanie budżetu, jednocześnie znacząco wzmacniając rolę rad osiedli. To co zostanie ustalone w ramach budżetu partycypacyjnego będzie wpisywane do budżetu i realizowane bez ingerencji radnych – zapewnia Teodor Kosiarski Burmistrz Łęcznej.

Łęczna w 2016 roku zabezpieczy na pomysły mieszkańców ponad 230 tysiące złotych.

Pliki do pobrania:

Budżet partycypacyjny
Wniosek o ujęcie zadania w budżecie partycypacyjnym Łęcznej

Wciąż nie znamy przedstawicieli naszego osiedla

Na dzień 11 maja został wyznaczony termin zebrania, na którym kolejny raz wybieraliśmy skład zarządu osiedla. Niestety z uwagi na brak quorum głosowanie nie odbyło się. Nie został spełniony warunek minimum 20 uprawnionych mieszkańców osiedla w pierwszym terminie głosowania, ani 15 uprawnionych w drugim – pojawiło się tylko 5 osób. Na chwilę obecną termin kolejnego zebrania nie został jeszcze wyznaczony.

Skład zarządu jeszcze nie ustalony

30 marca odbyło się zebranie wyborcze mieszkańców osiedla Słoneczne, na którym miał zostać wybrany Zarząd Osiedla na kadencję 2015 – 2019. Z uwagi na niedostateczną ilość obecnych na spotkaniu wyborców zarząd nie został wybrany. Niebawem podany zostanie nowy termin ponownego zebrania.